Obchodní podmínky

Sem vložte podnadpis

Vložte svůj text...

Obchodní podmínky

Hotel a restaurace Sokolský dům

Náměstí Míru 121

344 01 Domažlice

SMLUVNÍ STRANY

a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným a provozovatelem se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2326 až § 2331.

b) Smlouvou o ubytování se poskytovatel zavazuje poskytnout v hotelu Sokolský dům na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.

Všeobecné obchodní podmínky hotelu a restaurace Sokolský dům pro poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb individuálním klientům

I.

Předmětem služeb jsou předem řádně objednané ubytovací služby z nabídky v rozsahu dle objednávky klienta. Hotel Sokolský dům je povinen zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat klienta o případné změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým poskytovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za vyšší moc se považuje i případné rozhodnutí zřizovatele (MO ČR) o změně podmínek pro využití ubytovací kapacity v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení.

II.

Ceny za služby jsou smluvní a jsou zveřejněny v ceníku. Klient je povinen na základě objednávky, na výzvu poskytovatele zaplatit 100% celkové ceny objednaných služeb.

III.

Klient je oprávněn stornovat písemně objednané služby. Hotel Sokolský dům si může účtovat stornopoplatek a to až 100% z ceny pobytu.

IV.

Klient je povinen dodržovat ubytovací řád hotelu Sokolský dům. Za škody, které by vznikly klientovi v důsledku jím porušených nebo nedodržených zásad Ubytovacího řádu, poskytovatel neodpovídá - pokud nestanoví právní předpisy jinak.

V.

Zjistí-li klient, že služby poskytované hotelem Sokolský dům mají vady, je povinen je okamžitě reklamovat bez zbytečného odkladu, v místě kde byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace má klient právo na:

• výměnu vadného vybavení, popř. na jeho doplnění, pokud se jedná o drobné nedostatky ve vybavení pokoje,

• výměnu pokoje za náhradní stejné cenové úrovně a vybavení, pokud se jedná o vadu technického charakteru, která znemožňuje obyvatelnost pokoje (v případě, že tento náhradní pokoj bude v nižší kvalitě či úrovni vybavení, má klient právo na vrácení rozdílu ceny podle platného ceníku služeb.

Klient je povinen poskytovat pověřenému pracovníkovi hotelu Sokolský dům potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména pak podat informace či předložit doklady a zboží. Vyžaduje-li to povaha reklamace, je klient povinen umožnit přístup pověřenému pracovníkovi do ubytovacího prostoru, aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

VI.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem podpisu.

V Domažlicích dne 1. dubna 2018

Hotel a restaurace Sokolský dům