Osobní údaje

Zpracování osobních údajů hostů

Informace o zpracování osobních údajů hostů 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.  1. Kontaktní údaje


Správcem osobních údajů je "Hotel a restaurace Sokolský dům - JK invest s.r.o.", adresa: Tovární 75, Domažlice, PSČ 344 01.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@sokolskydum.cz,
tel.: 739 663 552Vysvětlení k tabulce a zpracováním


Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány
v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje
zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme.
Pokud je uvedeno "Nejsou", pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno
"Subjekt údajů", pak to znamená, že jsme je získali přímo
od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní
organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Uzavření nebo plnění smlouvy", potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Právní povinnost", potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování "Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů", kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.    


Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

                               Právo:                             Upřesnění:

Způsob výkonu práv


Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:


Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

  2. odmítnout žádosti vyhovět.


Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. zašlete ji e-mailem na adresu  info@sokolskydum.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

  2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky firmy JK invest s.r.o.


Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození

  2. O výkon jakého práva žádáte - viz kapitola Popis práv subjektů údajů

  3. Upřesnění žádosti - např. v případě opravy správné údaje

  4. Telefon - pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás
požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.


Vložte svůj text...